Persoonlijke zorg en aandacht voor uw kind

Samenwerking met school en JGZ

Voor alle kinderen zijn goede afspraken met de basisscholen over een overdracht van groot belang. We dragen zorg voor de doorgaande leerlijn van de peuteropvang naar de basisschool. We hebben nauw contact met scholen en bespreken met de scholen ons beleid betreft de overdracht met hen.

Overdracht naar de basisschool en BSO

In de periode dat een kind de peuteropvang bezoekt, volgen we de ontwikkeling van het kind goed en dragen onze bevindingen nadat de ouders hier toestemming voor hebben gegeven, over aan de basisschool. Dit doen wij door het overdrachtsverslag mee te geven aan de ouders. Zij kunnen dit dan meenemen naar het 1ste gesprek op school.

Elke basisschool heeft daarnaast afspraken met een buitenschoolse opvang. Voor scholen zijn dit verschillende organisaties (met soms wisselende medewerkers) die de buitenschoolse opvang verzorgen. De school draagt zorg voor contact met de medewerkers van die organisaties. Omdat de rapportage zeer vertrouwelijke informatie over kinderen bevat, heeft het Kwakersnest ervoor gekozen de overdracht aan de buitenschoolse opvang van andere organisaties via de scholen te laten verlopen. Zo zijn we er verzekerd van dat de informatie, in overleg met ouders, bij de juiste pedagogisch medewerkers van de kinderopvangorganisatie terecht komt.

Extra samenwerking met de Rozenbeek

Peuteropvang het Kwakersnest is gevestigd in de Rozenbeekschool. We werken daarom extra intensief samen met deze school. Naast de reguliere overdracht die wij al verzorgen voor alle basisscholen, hebben we met de kleuterleerkrachten afspraken voor ‘warme’ overdracht. Dit betekent dat wij –als ouders daar toestemming voor geven- een afspraak maken voor mondelinge overdracht en eventueel de overdracht doen in een 3gesprek met de kleuterleerkracht of IB-er, de pedagogisch medewerker en de ouders. Daarnaast kunnen we het wennen voor kinderen die dat nodig hebben wat eerder starten, of de wenperiode wat rustiger opbouwen, met als doel de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Daarnaast proberen wij in het programma van peuteropvang en kleuterklas elkaar op te zoeken en raakvlakken te vinden en/of te creëren. Bijvoorbeeld door aan hetzelfde thema te werken, of gezamenlijk activiteiten te ontwerpen.

Wijzer samenwerken

Naast de basisscholen heeft de peuteropvang één belangrijke samenwerkingspartner: Jeugdgezondheidszorg Kennemerland. Bijna alle peuters bezoeken het consultatiebureau. JGZ is daarmee een laagdrempelige voorziening en de toegang voor eventuele extra ondersteuning voor ouders en kinderen. Dit geldt ook voor de peuteropvang. Op het moment dat wij verwachten voor een kind extra ondersteuning nodig te hebben (en toestemming van ouders hebben om hierover met JGZ in contact te treden), nemen wij altijd eerst contact op met JGZ Kennemerland. Zij bekijken dan samen met ons welke hulp er nodig is en wij volgen samen ‘de wijzer samenwerken’ om de beste hulp te organiseren.

Vermoeden van kindermishandeling

Soms zijn er grote zorgen om het welzijn van een kind. Het Kwakersnest hanteert de verplichte Meldcode Kindermishandeling. Pedagogisch medewerkers worden jaarlijks door middel van een voorlichtingsbijeenkomst op de hoogte gehouden van het stappenplan dat bij deze meldcode hoort. Als pedagogisch medewerkers tekenen van kindermishandeling signaleren, zullen zij het protocol kindermishandeling volgen. Er wordt in dergelijke gevallen altijd contact opgenomen met de aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, die de pedagogisch medewerker(s) hierin verder begeleidt.