Persoonlijke zorg en aandacht voor uw kind

Samen met Ouders

De pedagogisch medewerkers werken vanaf de intake aan een vertrouwensband met ouders. Het is in het belang van de peuters dat hun ouders en hun pedagogisch medewerkers goed contact hebben en informatie met elkaar uitwisselen. Dat kan gaan over gebeurtenissen thuis: de ouders laten weten bijvoorbeeld dat de opa van Stephanie opgenomen moet worden in het ziekenhuis, de pedagogisch medewerker neemt Stephanie even op schoot en laat haar een tekening voor opa maken. Anderzijds krijgen ouders via informatie van de pedagogisch medewerkers een beeld hoe hun kind zich gedraagt en ontwikkelt in een andere omgeving.

In het contact met de ouders hanteren we de volgende basisprincipes:

Inspraak van zowel de kinderen als ouders vinden wij belangrijk en nemen we serieus. Ieder kind is anders en uniek. Wij staan open voor uw op- of aanmerkingen. Soms kan dit tijdens het moment dat u uw kind komt ophalen. Pedagogisch medewerkers lichten daarnaast ouders voor en hebben een signalerende functie. Voor ouders kan het soms wennen zijn dat er een professional van zo dichtbij mee kijkt. Pedagogisch medewerkers zijn zich bewust daarvan en werken aan het onderling vertrouwen.

Voor de peuters is het belangrijk dat zij opgroeien in een gezonde en stimulerende omgeving, zowel op de peuteropvang als thuis. Een peuter kan zich het beste ontwikkelen als hij of zij ook thuis krijgt wat hij nodig heeft aan liefde, rust en voeding. De voorlichting aan ouders is er op gericht om ouders - als dat nodig is - daarvoor toe te rusten. Bijvoorbeeld: Amina zit regelmatig gapend en zichtbaar moe in de kring. De pedagogisch medewerker vraagt bij de ouders na of zij dit herkennen en de ouders geven aan dat het kind vaak pas na 22.00 uur in bed ligt. De pedagogisch medewerker gaat hierover met de ouders in gesprek en samen zoeken zij een oplossing.

Mentorschap

De pedagogisch medewerker heeft een aantal kinderen onder haar hoede; ze is er de mentor van. De mentor werkt op de groep waar het kind is geplaatst. Zij volgt de ontwikkeling van het kind en is het eerste aanspreekpunt voor ouders, collega’s en is verantwoordelijk voor de overdracht naar school. Als zodanig zal de pedagogisch medewerker zich ook aan de ouders kenbaar maken tijdens het kennismakingsgesprek. Mocht u tussentijds behoefte hebben om met de mentor persoonlijk te spreken maakt u dan gerust een afspraak. Regelmatig overleg tussen de ouder en leiding vinden wij belangrijk.

Door de “eigen” mentorkinderen is er meer ruimte voor de pedagogisch medewerker om een paar kinderen echt goed te leren kennen. Hierdoor kan ze beter inspringen op de behoefte van deze kinderen en zullen de kinderen ook eerder contact zoeken met haar. De kinderen worden gevolgd in hun ontwikkeling en er is elk jaar (rond de 3de en vlak voor de 4de verjaardag) een oudergesprek over de ontwikkeling van het kind. Op de groep is een map aanwezig met kind gegevens o.a. intakeformulier en eventueel informatie vanuit observatie. Op het intakeformulier is zichtbaar welke mentor aan het kind is toegekend.

Als er zorgen zijn

Alle kinderen zijn uniek en ontwikkelen zich op hun eigen manier. De diversiteit binnen de groep vraagt in sommige gevallen extra aandacht en begeleiding. Om één en ander in goede banen te leiden en te zorgen dat alle kinderen zo optimaal mogelijk worden begeleid, worden zorgen zo snel mogelijk met ouders gedeeld en geregistreerd. Oudergesprekken vinden daarom soms op verzoek van de pedagogisch medewerker plaats bij bijzonderheden. Tijdens dit oudergesprek informeren wij u over de voortgang van uw kind. Uw inbreng vinden we erg belangrijk en aan de hand van een verslag bekijken we het proces van ieder kind opnieuw. Samen met ouders bekijken we vervolgens welke (extra) begeleiding er nodig is.

Oudercommissie

De peuteropvang heeft een oudercommissie, welke een adviserende rol heeft richting het management en de pedagogisch medewerkers. De oudercommissies houden zich met name bezig met locatie-gebonden onderwerpen. De commissie overlegt regelmatig met de pedagogisch medewerkers en leiding van de peuteropvang. De pedagogisch medewerkers stimuleren ouders die betrokken willen zijn en denken met hen mee over de mogelijkheden.

Download