Persoonlijke zorg en aandacht voor uw kind

Veilig en gezond spelen

Een veilige, goed ingerichte ruimte nodigt kinderen uit tot spelen, ontdekken en gezellig samen, of rustig alleen zijn. Een geschikte buitenruimte is voor jonge kinderen minstens zo belangrijk. Daarnaast besteden we aandacht aan een rustige sfeer en een duurzame inrichting. Zaken als beweging en voeding dragen daarnaast bij aan een veilige en gezonde omgeving.

De speelruimtes worden sfeervol en harmonieus ingericht met betrekking tot aankleding en kleurgebruik. Om die reden geven we de meeste knutselwerkjes (vrijwel) direct mee naar huis. Daarnaast wordt de ruimte overzichtelijk ingedeeld met zogenaamde hoeken. Dit zijn aanknopingspunten waarmee kinderen zich in de leefruimte kunnen oriënteren. Kinderen voelen zich veilig als ze weten waar ze zijn en welke plek voor welke activiteit is bedoeld. Overigens staat het kinderen gedurende de activiteiten vrij, hun fantasie te gebruiken en speelgoed van de ene naar de andere hoek mee te nemen. Aan het einde van de activiteit of dag wordt alles weer op zijn vaste plek teruggezet. Veel speelgoed staat voor de kinderen op ooghoogte, zodat ze het zelf kunnen pakken en terugzetten. Ook geeft de ruimte mogelijkheden voor activiteiten met de hele groep, in kleine groepjes, of de mogelijkheid om je even alleen in een hoekje terug te trekken. Daarnaast is er een goede verbinding tussen binnen en buiten. Door de ramen is er veel te zien en te beleven; vogels die langs vliegen, de vuilniswagen in de straat.

De indeling in speelhoeken met specifieke functies geldt niet alleen voor de binnenruimte, ook buiten is er verschillend spel mogelijk: een zandbak om te graven en bouwen, een open plein om te fietsen of rennen, hoekjes om je te verstoppen. Doordat de buitenspeelruimte grenst aan de binnenspeelruimte, kunnen we gemakkelijk even naar buiten. Dit proberen we dan ook veel te doen.

Mocht het weer het niet toe laten om buiten te spelen, dan kunnen we gebruik maken van de kleutergymzaal van school. Ook als de jongste peuters ’s middags slapen of rusten, kunnen de wakkere peuters hier lekker spelen en ravotten. Wij vragen de ouders hiervoor binnenschoentjes of gymschoentjes mee te geven met een stevige, witte zool, zodat de kinderen veilig kunnen rennen in de gymzaal.

Sfeer

Niet alleen de inrichting is van belang voor een veilige speel/leeromgeving ook de sfeer maakt dat kinderen zich veilig voelen. Bij het binnenlopen van het peutercentrum willen we ouders en kinderen het gevoel geven ‘hier voel ik mij thuis’. Ook zorgen pedagogisch medewerkers dat zij zoveel mogelijk op ooghoogte met de kinderen communiceren en alle kinderen gedurende de dag even kort positieve, persoonlijke aandacht geven. Er is vooral aandacht voor wat wél mag en kan. Kinderen krijgen daarmee het gevoel: ‘ik mag er zijn en ik doe ertoe’.

Dagritme

In het peutercentrum wordt een vast dagritme gehanteerd. Door de relatief korte openingstijden, zijn er altijd voldoende pedagogisch medewerkers aanwezig t.o.v. het aantal kinderen. Er zijn vaste momenten voor kring, gestructureerd en vrij spel. Ook worden de overgangsmomenten ondersteund door vaste, herkenbare liedjes (bijvoorbeeld het opruimlied). Door steeds hetzelfde dagritme te volgen, krijgen kinderen het gevoel “zo gaat het hier” en kunnen een positieve bijdrage leveren aan de afspraken en sfeer. Duidelijkheid en structuur creëren daarmee een gevoel van veiligheid.

Om die reden vragen wij de ouders de kinderen tussen 8.30u en 8.45u te brengen. Om uiterlijk 9.00u beginnen we dan de dag. Ook het ophaalmoment willen we relatief kort houden (11.45u-12.00u en 13.30u-13.45u). Op die manier houden we meer rust op de groep en kunnen we de speeltijd zo optimaal mogelijk benutten.

Fysieke veiligheid

Peuteropvang het Kwakersnest voldoet aan de (hoge) kwaliteitseisen voor peutercentra op het gebied van veiligheid en gezondheid. Er is een Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid en elk jaar worden de binnen- en buitenruimtes geïnspecteerd en eventuele gebreken worden zo snel mogelijk verholpen. Ook als er tussentijds zaken stuk gaan wordt dit uiteraard zo snel mogelijk opgelost.

Samenwerking in toezicht (4-ogenprincipe en achterwacht)

Bij peuteropvang het Kwakersnest worden maximaal 8 kinderen opgevangen met 1 pedagogisch medewerkers, of 9-16 kinderen door 2 pedagogisch medewerkers. Wij werken met zoveel mogelijk vaste gezichten en zorgen ervoor dat uw kind nooit meer dan 3 vaste medewerkers op de groep heeft.

Met name waar er één pedagogisch medewerkers met 8 peuters in het gebouw aanwezig is, zorgen wij voor extra ondersteuning in de vorm van andere volwassenen. Doordat wij in een school zitten hebben we hierover goede afspraken kunnen maken met de kleuterleerkrachten. Zij fungeren als achterwacht en komen daarnaast regelmatig binnen lopen. Ook is er door de ramen te volgen wat er in de peutergroep gebeurt. Op die manier geven wij vorm aan het 4-ogenprincipe op de momenten dat er één pedagogisch medewerker aan het werk is.

Ook stimuleren we een werkklimaat waarin pedagogisch medewerkers open naar elkaar communiceren en elkaar waar nodig aanspreken op gedrag. De afspraken in dit kader, zijn vastgelegd in het beleidsplan veiligheid en gezondheid en in de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld’.

Voeding

Er is veel aandacht voor gezonde voeding bij jonge kinderen, vanuit de gedachte dat een gezonde levensstijl met betrekking tot voeding bij kinderen, op latere leeftijd wordt doorgezet. Er wordt daarom elke dag fruit gegeten en bij de lunch stimuleren we de kinderen eerst te kiezen voor hartig beleg. Ook bieden we af en toe komkommer of tomaat aan. Rondom feesten of verjaardagen wordt er een traktatie uitgedeeld, maar er wordt op gelet dat het bij een enkele kleine traktatie blijft.

Als het tijd is om aan tafel te gaan worden de kinderen geroepen door een van de pedagogisch medewerkers. De kinderen gaan dan eerst plassen en hun handen wassen. Aan tafel wordt er wat gegeten en gedronken. Kinderen mogen ieder hun verhaal doen als ze dat willen. We praten en schreeuwen niet door elkaar heen. Als een kind klaar is met eten en drinken vragen ze aan de pedagogische medewerker of ze van tafel mogen. Ze hoeven bij ons niet te wachten totdat iedereen klaar is.

Peuterdans

Een van de pedagogisch medewerkers is danslerares en zal daarom 1 x per maand, peutergym en peuter dans gaan aanbieden. Peuterdans is geschikt voor jongens en meisjes van 2,5 tot 4 jaar. In deze fase speelt fantasie een grote rol voor peuters en is de drang om te bewegen en dingen te ontdekken groot. De lessen zijn ook geschikt voor kinderen die minder spraakzaam zijn of weinig durven te ondernemen in een groep uit angst of verlegenheid. Doordat je samen rolt, vliegt, springt of samen op avontuur gaat tijdens de dansverhalen, valt niemand buiten de boot. Wij werken als de groep het toelaat ook voor ouders van buitenaf met een 10 rittenkaart en instromen kan op ieder moment.

Plaatsing en wennen

Voor elk nieuw aan te melden kind is er een kennismakingsgesprek met de ouders. Voorafgaand aan de eerste wendag is er een intakegesprek tussen pedagogisch medewerker en ouder(s). Tijdens dit gesprek wordt er uitleg gegeven over de dagelijkse gang van zaken en worden er afspraken gemaakt met ouders over eten, dagritme, halen en brengen, bereikbaarheid van de ouders en beleid bij ziekte. Ook is dit een goed moment om eventuele bijzonderheden zoals allergieën door te geven. Het intakeformulier is vervolgens altijd op de locatie aanwezig. Ouders worden regelmatig gevraagd de gegevens te controleren op actualiteit.

In overleg met ouders worden afspraken gemaakt over de wenperiode van het kind. Per kind verschilt het wat er nodig is.

De eerste keer, en zo nodig meerdere keren, mogen ouders bij hun kind op de opvang blijven. Zo raken kind en ouder vertrouwd met de gang van zaken. Op het moment van het afscheid, neemt de pedagogisch medewerker het kind van de ouders over en zwaait samen met het kind de ouders uit.
De pedagogisch medewerker spreekt met de ouders af dat ouders altijd even mogen bellen om te weten hoe het met hun kind gaat. Als het kind verdriet heeft, begeleidt de pedagogisch medewerker het kind en geeft het kind de ruimte om verdrietig te zijn. Mocht het verdriet te heftig zijn of te lang duren, dan worden de ouders gebeld voor overleg. Geef uw kind de eerste tijd zo nodig zijn vertrouwde knuffel of lapje mee. Dit geeft een veilig gevoel.

Afmelden/ruilen/extra dagen

Als uw kind niet naar de peuter opvang komt, dient u dit tijdig door te geven. Afmelden kan via de app (MyChapp) of op telefoonnummer 06-20345834. Mochten wij u even niet persoonlijk te woord kunnen staan dan kunt u altijd een voicemailbericht achter laten. U kunt ook om dit bericht te bevestigen in contact treden met onze centrale administratie die maandag, dinsdag en donderdag tot 12.00 uur bereikbaar is op telefoonnummer: 023—576 99 51. Mocht u bijzonderheden aangaande uw kind (niet lekker, slecht geslapen, persoonlijke omstandigheden) willen doorgeven neem dan gerust contact met ons op.

Wanneer u een dag heeft afgemeld, is het mogelijk deze dag op een ander moment in te halen. Het ruilen van deze dag dient wel binnen 2 weken na de gemiste dag plaats te vinden en kan alleen op voorwaarde dat de bezetting dit toe laat. In overleg met de coördinator en administratie kunnen ouders ook extra dagdelen aanvragen, wederom mits de groepsgrootte dit toelaat. Aanvragen voor ruilen of extra dagen kunnen doorgegeven worden via MyChapp.

Hygiëne- en ziektebeleid

De verblijfruimtes op locatie worden op de opvang dag schoongehouden door de pedagogisch medewerkers. Daarnaast worden de ruimtes schoongemaakt door een schoonmaakbedrijf. De wc’s van school worden nagelopen voor de groep start.

Naast het schoonhouden van de ruimtes hebben wij uitgebreide afspraken over hoe wij hygiënisch en veilig werken m.b.t. o.a. het verzorgen van de kinderen en het bereiden van voedsel. De afspraken zijn terug te vinden in het beleidsplan veiligheid en gezondheid.

Er zijn daarnaast regels en afspraken over het handelen bij ziekte, ongeval en medicijngebruik van uw kind. Die staan beschreven in een protocol, welke ter inzage ter beschikking kan worden gesteld door onze medewerkers. Wij hanteren de regels die hiervoor opgesteld zijn door het LCHV. Iedere medewerker heeft bovendien een geldig Oranje Kruis diploma voor EHBO met kinderen. Elke jaar worden de meest relevante handelingen geoefend tijdens de herhalingsavonden.