Persoonlijke zorg en aandacht voor uw kind

Professionele organisatie

Het Kwakersnest is een professionele kinderopvangorganisatie, die werkt aan voortdurende ontwikkeling. Niet alleen van kinderen maar ook van medewerkers en de organisatie als geheel.

Kinderopvang is een vak

Alle medewerkers voldoen aan de (strenge) kwalificatie-eisen voor pedagogisch medewerkers. Dat betekent dat alle medewerkers minimaal sociaal pedagogisch werk 3 of vergelijkbaar hebben afgerond. Daarnaast voldoen alle medewerkers aan de taal-eis 3f en hebben hun kinder-EHBO certificaat behaald. Uiteraard is iedereen in het bezit van een VOG en wordt continu gescreend via het personenregister kinderopvang. Een aantal medewerkers gaan hun kwalificatie voor voorschoolse educatie (Startblokken) halen of hebben dit al gedaan.

Daarnaast krijgen alle medewerkers de gelegenheid om hun vak bij te houden, doordat zij jaarlijks worden gecoacht door een pedagogisch coach. Eventueel kunnen zij daarnaast indien nodig of wenselijk, extra scholing volgen.

Stagiaires

Wij bieden mogelijkheden om voor een beroep in de kinderopvang te worden opgeleid. VMBO- en MBO leerlingen en HBO studenten kunnen zich bij ons oriënteren op het vak én we leiden hen op. In onze leeromgeving ligt de nadruk op het ontwikkelen en oefenen van vaardigheden, die in het beroep nodig zijn. Stagiaires werken nooit alleen met de kinderen. Wij bieden incidenteel mogelijkheid voor stage van de beroeps begeleidende leerweg (BBL).

Van stagiaires verwachten wij dat zij:

Stagiaires krijgen een stagebegeleider toegewezen die hen begeleidt in het dagelijks werk en periodiek begeleidingsgesprekken voert.

Ongewenst gedrag voorkomen en aanpakken

Ieder kind is uniek en anders en vertoont daardoor ander gedrag. Soms vertoont een kind gedrag dat duidelijk anders is dan wat men verwacht op die leeftijd en/of in vergelijking met andere kinderen. Als dat gedrag aan de orde is, overlegt de pedagogisch medewerker dit in het team. Indien nodig vindt hierna overleg plaats met de ouders. In dit overleg wordt het gedrag besproken en eventuele afspraken gemaakt over observatie en eventuele externe begeleiding.

Ook kan het zijn dat er in het gedrag van het kind sprake is van grensoverschrijdend gedrag naar de andere kinderen. Peuters zijn verbaal nog niet zo sterk en benaderen elkaar meer fysiek. Dat is op zich niets om je zorgen over te maken. Het kan echter zijn dat één van de kinderen zodanig stelselmatig of heftig over de grenzen van andere kinderen heen gaat, dat de veiligheid van de andere kinderen in het geding komt.

Bij grensoverschrijdend gedrag binnen onze opvang wordt een plan van aanpak gemaakt en aandachtspunten geformuleerd voor de medewerkers, het kind en de ouders. Afspraken worden vastgelegd op papier, er is een interne procedure voor de medewerkers die uitgelegd wordt aan de ouders. Zie hiervoor ook het Veiligheidsbeleid, waarin dit is vastgelegd. Kinderen die extra aandacht en ondersteuning behoeven, worden in de overleggen met de pedagogisch medewerkers besproken. De mentor informeert de betreffende ouder zowel schriftelijk als mondeling.

Grensoverschrijdend gedrag door medewerker of volwassene

Grensoverschrijdend gedrag is objectief moeilijk vast te stellen. Gedrag kan door elk persoon anders worden ervaren. Voor u als ouder is het zeer belangrijk om te weten dat wij als kinderopvanginstelling er alles aan doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Of de gevolgen van grensoverschrijdend gedrag te bepreken. Dit doen wij door onze medewerkers te screenen en inzicht te geven in wat wij verstaan onder grensoverschrijdend gedrag. Dit alles is vastgelegd in het protocol kindermishandeling, dit protocol is tevens onderdeel van de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid.

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de branche kinderopvang is speciaal toegeschreven naar de branche kinderopvang en is bedoeld voor iedereen die werkzaam is binnen deze branche. De meldcode geeft via een stappenplan aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarnaast bevat deze meldcode een route hoe te handelen bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega/volwassene en een route hoe te handelen wanneer er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. Elke stap binnen de routes wordt afzonderlijk uitgebreid toegelicht.

Voor u als ouder is het belangrijk te weten dat onze medewerkers regelmatig geschoold worden, en dat er vanuit het protocol kindermishandeling van hen verwacht wordt dat zij in staat zijn signalen te herkennen die kunnen wijzen op kindermishandeling. Dit geldt ook voor de signalering van ongewenste omgangsvormen door een collega richting een kind. De beroepskrachten hanteren daarbij een beroepsgeheim. Dit beroepsgeheim mag echter nooit tot gevolg hebben dat het kind niet tijdig geholpen wordt. Openheid onderling, goed adequaat signaleren en een open werkhouding zijn daarom belangrijk. Kinderopvang ’t Kwakersnest hanteert een open cultuur waar ouders en kinderen betrokken worden bij het signaleren van situaties die extra aandacht nodig hebben. Heeft u als ouder een vraag over of een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag of kindermishandeling? Schroom dan niet dit te melden bij onze functionarissen. De gegevens daarvoor vindt u op onze website.

Gedragscode

De pedagogisch medewerkers van Het Kwakersnest zijn gehouden aan de Gedragscode Kinderopvang van Abvakabo/FNV. Deze gedragscode (inclusief voorbeelden) is te vinden op internet.

Sociale media

Vanuit privacyoverweging zijn wij terughoudend in het gebruik van sociale media. Voor de pedagogisch medewerkers gelden duidelijke richtlijnen over wat wel en niet is toegestaan. Ook ouders vragen wij terughoudend te zijn met het delen van berichten en foto’s. Ouders mogen bijvoorbeeld gerust foto’s maken tijdens de verjaardag op de peuteropvang. Het is dan echter niet toegestaan deze foto’s te delen op sociale media.

Niet (helemaal) tevreden?

U kunt met elke vraag bij de pedagogisch medewerker terecht. Als u ergens mee zit of niet tevreden bent, schroom niet dit kenbaar te maken. Wij zullen alles in het werk stellen om uw ontevredenheid weg te nemen. Mocht u er met ons toch niet uitkomen dan kunt zich wenden tot de geschillencommissie kinderopvang. Wees openhartig over uw ontevredenheid. Als organisatie zullen wij alles in het werk stellen om u ontevredenheid op te lossen. ‘t Kwakersnest is vanaf januari 2016 aangesloten bij de Geschillen commissie Kinderopvang. Download de brochure.